o stowarzyszeniu

kim jesteśmy

Stowarzyszenie “Jubileusz Barwałdu”
Barwałd Górny
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Regon: 523281103
NIP: 5512656798
KRS: 0000990422

Zarząd:

Tadeusz Wilk – Prezes Zarządu
Marian Dudoń – Wiceprezes Zarządu
Wiesław Łuczak – Wiceprezes Zarządu
Ewa Piecha – Sekretarz
Jolanta Oleksy – Skarbnik
Piotr Janusiewicz – Członek Zarządu

Formularz kontaktowy

przystąp do nas !

Celem stowarzyszenia jest:

 • partnerskie, z udziałem partnerów z sektorów: publicznego, biznesu i organizacji pozarządowych, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, gminy a szczególnie miejscowości Barwałd Dolny, Barwałd Górny, Barwałd Średni,
 • tworzenie inicjatyw na rzecz rozwoju infrastruktury wiejskiej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi rzemiosła, sportu, kultury, kultury fizycznej, kwestii ochrony środowiska, edukacji ekologicznej,
 • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu,
 • podniesienie znaczenia regionalnej kultury ludowej oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych,
 • wspieranie inicjatyw i działań mieszkańców podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego zarówno w sferze intelektualnej jak i wytwórczej,
 • wspieranie rozwoju turystyki,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działanie na rzecz osób starszych,
 • organizowanie i wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • propagowanie historii.